Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden betreffen elke verkoop door BETOWARE b.v. met maatschappelijke zetel te Spieveldstraat 45, 9160 Lokeren (België), KBO 0888.603.340 hierna ‘verkoper’ genoemd. Iedere koper die een artikel koopt of een beroep doet op onze dienstverlening wordt ‘koper’ genoemd.

Elke bestelling houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, van de bijzondere voorwaarden die in de offerte vermeld zijn. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de offerte en in deze algemene voorwaarden heeft de bepaling van de offerte voorrang.

De bepalingen vermeld in de briefwisseling of andere documenten van de koper die in strijd zijn met de hierna volgende voorwaarden, zijn slechts geldig als de verkoper ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

De laatste versie van deze voorwaarden kan u steeds terugvinden op www.betoled.com/voorwaarden

Bijzondere en technische voorwaarden

 1. alle meerwerken niet specifiek vermeld in de offerte worden verrekend in regie.
 2. alle prijzen en afmetingen zijn onder voorbehoud van een definitieve opmeting ter plaatse.
 3. afwijkingen op standaard levertermijnen of betalingscondities impliceren een andere prijs.
 4. alle vermelde of besproken levertermijnen in de offertefase zijn pas van toepassing indien deze door onze firma schriftelijk bevestigd worden nà effectieve schriftelijke
 5. bestelling van de koper. Onze firma behoudt zich het recht om ten allen tijde een bestelling niet te aanvaarden wanneer de levertermijnen niet meer haalbaar zijn. De productie kan pas aanvangen na ontvangst van alle benodigde gegevens (logo’s, kleurreferenties, opties,…)
 6. bij ongunstig kredietadvies kunnen de standaard betalingsvoorwaarden gewijzigd worden.
 7. de koper staat in voor het vrijhouden van werk- en parkeerruimte ifv de uit te voeren werken. Indien er een parkeerverbod of omleiding moet worden aangevraagd is dit ten laste van de koper.
 8. indien een elektrische aansluiting van toepassing is, zorgt de koper ervoor dat de elektrische installatie en volledige bekabeling aanwezig is waar de verkoper of aangewezen installateur de aansluiting moet doen. Het leveren en plaatsen van voedingskabel is niet inbegrepen in de offerte. Indien deze door onze diensten moet worden geplaatst wordt dit aangerekend in regie.
 9. supplementaire werkzaamheden nodig om de voedingskabel te kunnen plaatsen worden in regie aangerekend.
 10. bij plaatsen van voedingskabel in de grond wordt het graafwerk extra in regie aangerekend.
 11. tenzij anders vermeld is de offerte exclusief afname en stortkosten bestaande reclames. Deze worden in regie aangerekend.
 12. tenzij anders vermeld is de offerte exclusief gebruik hoogwerkers of kranen.
 13. tenzij anders vermeld is de plaatsing en afwerking van de fundering berekend ifv een ‘normale’ stabiele ondergrond zonder verharding : extra werken of voorzieningen bij uitzonderingen worden in regie aangerekend (uitzonderingen zijn : drassige grond, bovenlaag in beton, tegels, klinkers of asfalt, ‘vervuilde’ grond met ijzer, stenen of puin, …).
 14. kleurkeuzes : bij de productie zijn steeds lichte afwijkingen mogelijk, mbt beschikbare kleuren vinyl, digitale printprocedés en ondergronden, laminatie, verfpigmenten en kleuromzettingen tussen PMS, NCS en RAL kleurcodes.
 15. tenzij anders vermeld is stockage van materialen van de koper niet inbegrepen in de offerte : indien dit in onze magazijnen gestockeerd moet worden zal dit gerekend worden aan € 7,5/m²/maand. Wanneer dit materiaal niet meer gestockeerd moet worden, kan de koper dit ophalen, ofwel wordt dit vernietigd en zal een stortkost worden aangerekend. Transporten voor ophalen en terugbrengen van deze materialen zijn niet in de offerte inbegrepen.

 

Algemene voorwaarden

 • Aanbod en bestelling
 • Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, zijn onze offertes geldig gedurende dertig dagen na de offerte datum.
 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald.
 • Onze agenten of vertegenwoordigers beschikken niet over een macht van vertegenwoordiging. De verkoop die zij onderhandelen wordt pas als aanvaard beschouwd na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door de verkoper.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • Prijzen
 • Behalve indien anders bepaald in de offerte of orderbevestiging van de verkoper, zijn alle prijzen netto in Euro’s en zonder BTW of heffingen die voor rekening van de koper zijn.
 • De prijzen zijn berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik van de offerte, en afhankelijk van de prijzen van de leverancier, de wisselkoersen en het percentage heffing voor invoer naar België. Naargelang de schommelingen van deze elementen kunnen de prijzen onaangekondigd aangepast worden, voor om het even welke reden.
 • Tenzij anders overeengekomen en voor zover de zaken niet behoeven te worden gemonteerd geschiedt levering af bedrijf/magazijn van de verkoper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijfsmagazijn van de verkoper verlaten, waarbij het risico van de zaken op de koper overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de verkoper, op de factuur of anderszins, schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven
 • Franco levering betekent kosteloze levering op een gemakkelijk toegankelijke benedenverdieping van het leveringsadres, aangeduid door de koper. Het transport gebeurt in dit geval met de vrachtwagen van de verkoper en/of een door hem aangeduide en betaalde expediteur. Indien de koper vraagt om een andere bepaling kunnen hiervoor behandelingskosten aangerekend worden, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 • De onkosten (transport, verzekering, …) voor een levering, zijn ten last van de koper, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Leveringstermijnen
 • De leveringstermijnen vermeld in de offertes en de orderbevestigingen van de verkoper zijn slechts informatief en stellen de verkoper niet aansprakelijk. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor een uitgestelde of foutieve levering met een oorzaak buiten zijn macht. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot een boete of het annuleren van de bestelling.
 • Overdracht van eigendom
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige som betaald is die de koper door levering verschuldigd is. De koper moet de in voorraad geleverde goederen behandelen alsof ze in bewaring zijn, vooral wat betreft de risico’s gedekt door de verzekering. Indien een vervallen rekening na aanmaning – conform de bepalingen van art. 10 hierna – onbetaald blijft, kan de verkoper de verkoop ontbinden. Alle goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud en die al dan niet verwerkt zijn, worden door de verkoper teruggenomen.
 • Levering en/of ontvangst bij de verkoper
 • De verkoper zorgt voor de verzending van de bestellingen en bepaalt de middelen, indien niets anders werd overeengekomen met de koper.
 • Nadat de koper op de hoogte is gebracht van de beschikbaarheid van de goederen, kan de verzending van de bestelling hoogstens 15 dagen uitgesteld worden. Dit zal de koper die dit in de bijzondere voorwaarden van zijn bestelling heeft vermeld, toelaten over te gaan tot de ontvangst bij de verkoper.
 • Het aanrekenen van kosten voor inspectie van de goederen, eventueel uitgevoerd door een derde al dan niet aangesteld door de koper, wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van elke bestelling.
 • Na een periode van 15 dagen, te rekenen vanaf de melding van de beschikbaarheid, zullen er aan de koper opslagkosten aangerekend worden.
 • De koper dient ervoor te zorgen dat de goederen op de afgesproken tijd en plaats in ontvangst kunnen worden genomen en kunnen worden geïnstalleerd en aangesloten. De koper voorziet o.m. de nodige elektrische voeding en de nodige toegang tot de plaats van installatie voor een bestelwagen met aanhangwagen met tevens voldoende manoeuvreerruimte. Indien deze inontvangstname niet kan doorgaan of de noodzakelijkheden voor een goede installatie niet voorzien zijn door de koper, is de verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper een vergoeding verschuldigd van 250 € voor de door de verkoper geleden kosten.
 • De koper erkent door de inontvangstname van de goederen de goede staat en werking ervan.
 • Transport en daarmee samenhangende risico’s
 • Zodra de goederen de opslagplaatsen van de verkoper verlaten of zodra de verkoper de beschikbaarheid van de goederen meldt, zijn alle risico’s voor rekening van de koper. Het maakt hierbij geen verschil uit of de koper zelf voor het transport zorgt of het toevertrouwt aan een door hem gekozen derde.
 • Indien de verkoper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, zijn het de nationale en/of internationale wetten en/of overeenkomsten m.b.t. contracten voor weg-, spoorweg-, zee- en luchttransport die van kracht zijn en dit vanaf het begin van het transport. Ze bepalen de aansprakelijkheid voor de verkochte artikelen en de te volgen procedure bij transportschade.
 • De koper moet transportschade binnen zeven dagen na aankomst der goederen per aangetekend schrijven melden aan de verkoper indien deze transporteur was, of aan de derde aangesteld als transporteur door de verkoper.
 • Indien de koper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, dan wordt de aansprakelijkheid voor de verkochte artikelen en de te volgen procedure bij transportschade geregeld zoals beschreven in § 7.2. hierboven, zonder tussenkomst van de verkoper.
 • Klachten
 • De verkochte artikelen worden nagezien en gecontroleerd voor ze verzonden worden naar de koper. Ze worden geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van de vestiging van de verkoper en/of van zijn leveranciers bij rechtstreekse levering.
 • De kenmerken van de artikelen en alle informatie over het gewicht, de afmetingen, het verbruik, de prestaties, enz. … worden in de beschrijvingen van de offertes en/of de daarbij gevoegde catalogi en documentaties ter inlichting gegeven. Ze moeten als benaderend beschouwd worden en kunnen bij gebrek aan overeenstemming in geen geval tot een klacht aanleiding geven.
 • Klachten over verborgen gebreken worden slechts aanvaard per aangetekend schrijven aan de verkoper en dit uiterlijk zeven dagen na de levering.
 • Een klacht is de verklaring dat het verkochte product of de verkochte dienstverlening niet overeenstemt met de bepalingen van het contract.
 • De verkoper aanvaardt alleen dat goederen teruggestuurd worden mits voorafgaande overeenkomst binnen zeven dagen na de ontvangst door de koper. De goederen moeten steeds teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke, niet-verbruikte verpakking. De herstockeringskosten bedragen 5 % van de waarde van de teruggenomen goederen, met een minimum bedrag van 50 euro. De terugzending gebeurt op kosten en risico van de koper.
 • De verkoper aanvaardt geen klachten over een defect veroorzaakt door fout gebruik of slecht onderhoud. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, getransformeerd, hersteld of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk – door personen die niet erkend zijn door de verkoper. Daarnaast zijn klachten ongeldig als het materiaal gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties is (temperatuur, vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, schommelingen in elektrische spanning, …).
 • Indien een klacht aanvaard wordt, is de verkoper enkel aansprakelijk voor het opheffen van het defect, met uitsluiting van elke schadevergoeding.
 • Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de koper niet het recht de betaling van de volledige rekening op de overeengekomen vervaldag uit te stellen of te weigeren.
 • Betalingsvoorwaarden
 • Behalve indien anders overeengekomen zijn de rekeningen van de verkoper contant betaalbaar, netto, zonder enige korting of afhouding. Er zal geen enkele vermindering toegestaan worden, tenzij voorafgaand bepaald d.m.v. een kredietnota of overeenkomst. Elke koper die een bestelling plaatst van meer dan 5000 Euro, dient bij bestelling een voorschot van minstens 50 % te betalen. Indien onze offertes aangepaste betalingsvoorwaarden omschrijven, dienen deze te worden toegepast.
 • Sommen die niet betaald zijn op de overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een nalatigheidsinterest van 12 % per jaar op het factuurbedrag.
 • Als na ingebrekestelling per aangetekend schrijven de koper zijn rekening niet betaalt, moet hij bovendien van rechtswege een schadevergoeding betalen gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag. Deze schadevergoeding bedraagt ten minste 250 Euro en de verkoper moet geen bewijs van schade leveren.
 • Bij goederen die besteld worden wordt het volledige saldo gefactureerd van zodra de goederen afhaalbaar of leverbaar zijn. Bij goederen die niet geplaatst of geleverd kunnen worden door omstandigheden waarvan de verantwoordelijkheid niet bij ons ligt (praktische omstandigheden, vertraging van een werf, vergunning niet in orde, voorschotfactuur niet betaald, …), wordt het saldo van het totale bedrag van de bestelling gefactureerd.
 • Bij offertes met “Complete levering en plaatsing” is het volgende nooit inbegrepen tenzij expliciet anders vermeld:
 • voeding: er wordt verondersteld dat de koper elektrische voeding voorziet tot op de plaats waar wij de reclame moeten plaatsen. Indien dat niet zo is en onze firma moet de reclame aansluiten op het net, zullen alle gebruikte materialen en geleverde werken met betrekking tot de voeding, zekering en sturing extra in regie worden aangerekend.
 • hoogwerkers: het gebruik van hoogwerkers, kranen en stellingen is in de offerte enkel inbegrepen indien dit uitdrukkelijk is vermeld.
 • eventuele toelatingsaanvraag bij de gemeente of stad voor signalisatie, het werken met een hoogwerker, kraan of stelling.
 • het eventueel reserveren van plaats en het plaatsen van verkeerssignalisatie voor bestelwagen, hoogwerker, kraan of stelling.
 • eventuele extra kosten, lasten of taksen vanwege gemeente of stad voor het gebruik van een hoogwerker, kraan of stelling.
 • Indien zich op de plaats van de reclame openbare nutsvoorzieningen bevinden (zowel boven- als ondergronds, zoals onder meer gas-, water-, elektriciteit-, telefoon- en Tv-kabels of leidingen) of bvb. andere installaties van derden (zoals onder meer alarminstallaties) die de plaatsing van de reclame kunnen hinderen of waarbij deze kunnen worden beschadigd, verplicht de koper zich ertoe de verkoper en de betrokken leveranciers schriftelijk te verwittigen en de nodige maatregelen te treffen (bv. het laten verplaatsen van die nutsvoorzieningen of installaties). Deze kosten zijn steeds ten laste van de koper. Indien de koper nalaat dit te doen, zijn alle eventuele kosten door schade aan deze voorzieningen of installaties of aan derden, of alle andere daaruit voortspruitende kosten steeds volledig ten laste van de koper. De koper vrijwaart de verkoper voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden gesteld.
 • Onze firma maakt de koper er opmerkzaam op dat voor het plaatsen van een lichtreclame op de openbare weg een vergunning vereist is van de technische dienst van het plaatselijke gemeente-, stads- of provinciebestuur. Het aanvragen van een dergelijke vergunning en alle mogelijke kosten die hieruit ontspruiten zijn steeds ten laste van de koper. Onze firma heeft geen inspraak in de beslissingen hieromtrent en draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij een weigering van de ingediende aanvraag. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de koper hiervan op de hoogte te zijn en in regel te zijn of zich in regel te zullen stellen met de plaatselijk geldende reglementering. De koper verklaart de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen bij bestelling van reclame alvorens hij in het bezit is van de vereiste vergunning. Bij gebeurlijke weigering van de vergunning zal de koper alle reeds gemaakte kosten of de kosten van eventuele aanpassing van de reclame om deze alsnog vergund te krijgen of de kosten van het verwijderen van de reclame op zich nemen.
 • Onze firma gaat slechts over tot plaatsing na aflevering van de vereiste vergunning. Indien op verzoek van de koper tot plaatsing wordt overgegaan terwijl nog geen vergunning kan worden voorgelegd, gebeurt dit steeds op uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. In dit geval verklaart de koper de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid op zich te nemen en verbindt zich ertoe alle mogelijke kosten en/of schadevergoedingen die hieruit voor de koper of voor onze firma zouden voortvloeien volledig op zich te nemen. De koper vrijwaart de verkoper voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden ingesteld.
 • Enkel nieuwe door onze firma geproduceerde en door ons geplaatste goederen vallen onder onze garantievoorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Deze komen te vervallen bij onder andere stormschade, sneeuw-, hagel- en wateroverlast, vandalisme en schade veroorzaakt door derden, alsook als de door ons geplaatste goederen niet jaarlijks door ons bedrijf worden onderhouden.
 • Indien er tijdens het herstellen, onderhouden, afnemen en/of terugplaatsen van bestaande reclames schade wordt veroorzaakt aan deze reclame of aan derden ten gevolge van een veroudering van de installatie of onderdelen ervan, of van een technisch gebrek is de verkoper niet verantwoordelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, deze is steeds ten laste van de koper.
 • Verbodsbepalingen
 • Het is de koper verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper een gehuurd goed onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven, te verduisteren, te manipuleren of onder welk ander beding aan derden te overhandigen. Het is eveneens verboden het gehuurde materiaal te verplaatsen op een andere locatie dan deze bepaald in de overeenkomst.
 • Aansprakelijkheid
 • De verkoper is nooit aansprakelijk voor de gebeurlijke schade die wordt veroorzaakt aan de plaats en de gebouwen waar de bestelde goederen moeten worden geleverd.
  De verkoper is tevens nooit aansprakelijk voor gevolgschade of verlies van inkomsten.
 • De koper zal de geleverde goederen beheren als een goede huisvader. Vanaf het moment van de inontvangstname van de goederen is de koper aansprakelijk voor schade of tenietgaan van de goederen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, diefstal, vandalisme, extreme weersomstandigheden, brand, alsmede alle overige schade aan de goederen toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van de schuld van de koper dan wel van derden. De koper dient alle herstellings- en/of vervangingskosten ten laste te nemen. Op vraag van de verkoper is de koper verplicht toegang te verlenen tot de goederen. 
 • Ontbinding van de overeenkomst
 • De overeenkomst kan van rechtswege ontbonden worden 15 dagen na afgifte op het postkantoor van een aangetekende maanbrief. Dit is het geval indien de koper ernstige inbreuk pleegt op de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, met inbegrip van niet-betaling van een rekening op de vervaldag, of bij ernstige vrees voor de solvabiliteit van de koper.
 • In dezelfde veronderstelling en d.m.v. dezelfde formaliteit, heeft de verkoper het recht om elke andere met de koper gesloten overeenkomst of verkoop op te zeggen.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst behoudt de verkoper het recht schadevergoeding te eisen.
 • Vergunningen
 • De koper is verantwoordelijk voor het tijdig verzamelen van de door de wet vereiste vergunningen teneinde toe te laten het gehuurde goed te installeren op de voorziene plaats en voor de overeengekomen periode. Het niet verkrijgen van een vergunning kan geen aanleiding geven tot annulatie van een bestelling.
 • De koper vrijwaart de verkoper volledig voor alle mogelijke aanspraken die ontstaan wegens een gebrek aan de nodige vergunning.
 • Annulering van de bestelling door de koper
 • Indien de koper zijn bestelling annuleert zonder fout van de verkoper, kan deze laatste op ieder ogenblik schadevergoeding eisen ondanks de hierboven vermelde voorwaarden in § 8.5 voor het terugsturen van goederen. De schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk opgelopen kosten, met een minimum van 25 % van de overeengekomen globale waarde.
 • Garantie
 • De garantie dekt alle defecten die kunnen worden toegeschreven aan een montage- of productiefout bij normaal gebruik. Dit omvat ook het vervangen van defecte led’s indien meer dan 0.01% van de led’s niet meer functioneert. Onder het niet functioneren van een led wordt verstaan dat de led geen licht meer geeft.
 • Onder normaal gebruik wordt verstaan dat de helderheid van de schermen wordt geregeld door een automatische helderheidmodule, en dat de schermen minimaal 6u per dag worden uitgeschakeld.
 • Iedere herstelling of tussenkomst door personen die niet door verkoper erkend worden, alsook de ongerechtvaardigde weigering van de koper om de defecte stukken van het toestel te laten vervangen ontslaan verkoper van iedere aansprakelijkheid en geven haar het recht de garantie-overeenkomst te verbreken, onverminderd haar overige rechten. Toestellen die opgenomen worden in een overeenkomst dienen of nieuw te zijn ofwel een controle ondergaan te hebben door verkoper. De kosten die hieruit voortvloeien zijn niet inbegrepen in de garantie en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke factuur ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst.
 • Tenzij anders overeengekomen omvat garantie het herstellen of vervangen van onderdelen binnen de overeengekomen periode. Hierin zitten geen werkuren of verplaatsingen inbegrepen. Indien gespecialiseerde apparatuur zoals hoogwerkers of kranen noodzakelijk zijn, dienen deze aanwezig te zijn op het moment van de interventie.
 • De garantie omvat niet de hierna opgesomde feiten of gebeurtenissen en deze kunnen op generlei wijze de aansprakelijkheid van verkoper in het gedrang brengen. De gebrekkige werking van, of beschadigingen aan het toestel wegens uitwendige oorzaken, waarbij de hiernavolgende niet beperkende opsomming enkel ten titel van voorbeeld geldt: Elektriciteitspieken of schommelingen, branden, overstromingen, blikseminslag, vandalisme, verkeerd gebruik, verluchting, en meer in het algemeen, alle oorzaken die niet te wijten zijn aan het toestel zelf, tussenkomst van derden en bij overmacht.
 • De verkoop of verhuis van het toestel kan aanleiding geven tot stopzetting van de garantieovereenkomst door verkoper.
 • De garantieovereenkomst vangt aan bij levering van de goederen, af magazijn verkoper.
 • Voorwaarden onderhoudscontract
 • Inhoud
 • Het onderhoudscontract dekt alle defecten die kunnen worden toegeschreven aan een montage- of productiefout bij normaal gebruik. Dit omvat ook het vervangen van defecte led’s indien meer dan 0.01% van de led’s niet meer functioneert. Onder het niet functioneren van een led wordt verstaan dat de led geen licht meer geeft. Normale slijtage van de led’s wordt niet gedekt door het onderhoudscontract.
 • Jaarlijks éénmalig preventief onderhoud voor elk scherm
 • Alle werkuren en verplaatsingen gerelateerd aan het onderhoud en herstellingen.
 • Alle benodigde materialen, onderdelen en werktuigen tijdens het onderhoud en herstellingen.
 • Ondersteuning via telefoon, website, email en op afstand.
 • Telefonische ondersteuning binnen de 4 uur van melding (indien niet per telefoon) en een on-site ondersteuning binnen de 48 uur. Defecten wordt na melding steeds binnen de 72 uur hersteld (excl. weekend en feestdagen)
 • Voorwaarden onderhoudscontract
 • Iedere herstelling of tussenkomst door personen die niet door de verkoper erkend worden, alsook de ongerechtvaardigde weigering van de koper om de defecte stukken van het toestel te laten vervangen ontslaan de verkoper van iedere aansprakelijkheid en geven haar het recht de overeenkomst te verbreken, onverminderd haar overige rechten. Toestellen die opgenomen worden in een overeenkomst dienen of nieuw te zijn ofwel een controle ondergaan te hebben door de verkoper. De kosten die hieruit voortvloeien zijn niet inbegrepen in de maandelijkse vergoeding en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke factuur ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst.
 • Het onderhoudscontract omvat niet de hierna opgesomde feiten of gebeurtenissen en deze kunnen op generlei wijze de aansprakelijkheid van de verkoper in het gedrang brengen. De gebrekkige werking van, of beschadigingen aan het toestel wegens uitwendige oorzaken, waarbij de hiernavolgende niet beperkende opsomming enkel ten titel van voorbeeld geldt: Elektriciteitspieken of schommelingen, branden, overstromingen, blikseminslag, vandalisme, verkeerd gebruik, en meer in het algemeen, alle oorzaken die niet te wijten zijn aan het toestel zelf, tussenkomst van derden en bij overmacht.
 • De facturatie van het onderhoudscontract gebeurt 3-maandelijks en start bij aanvang van het contract. De facturen zijn vooraf betaalbaar via domiciliëring.
 • De verkoop of verhuis van het toestel kan aanleiding geven tot stopzetting van het onderhoudscontract door de verkoper.
 • Wanneer het onderhoudscontract niet start bij de installatie van het toestel kan er een meerprijs worden aangerekend op het aangeboden tarief.
 • Indien voor de uitvoering van de ingreep een hoogtewerker of kraan nodig is, dient deze ter beschikking gesteld te worden door de koper of voorzien te worden op kosten van de koper omdat dit niet inbegrepen zit in het contract.
 • Toepasselijk recht – Bevoegde rechtspraak
 • Het Belgisch recht is van toepassing op elke overeenkomst. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.